SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro rok 2022

1. Úvodní ustanovení

 1. Tento dokument představuje smluvní podmínky, na základě kterých zákonný zástupce dítěte (dále jen "Objednatel") umísťuje dítě na letní dětský tábor pořádaný spolkem Střeláci, z. s., se sídlem Mánesova 571, Stříbro, PSČ: 349 01, IČO: 093 20 831, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou L 9637 (dále jen "Organizátor").
 2. Tábor pořádaný Organizátorem probíhá v termínu 30. července 2023 - 12. srpna 2023 v areálu LDT Střela pod Stražištěm u Mladotic (dále jen "Tábor").
 3. Smluvní vztah mezi Organizátorem a Objednatelem vzniká potvrzením přihlášky dítěte na Tábor ze strany Organizátora (dále jen "Smlouva"). Smlouva mezi Organizátorem a Objednatelem týkající se umístění dítěte na Tábor se řídí těmito smluvními podmínkami.

2. Předmět Smlouvy

 1. Organizátor se na základě této Smlouvy zavazuje přijmout dítě do Tábora a v rámci pobytu dítěte v Táboře mu poskytnout ubytování, stravování, celodenní program a pedagogický a zdravotnický dozor dle platných právních předpisů vztahujících se k zotavovacím akcím ve smyslu § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 2. Organizátor nezajišťuje dopravu dítěte na Tábor a z Tábora. Dopravu se zavazuje zajistit Objednatel vlastními prostředky, a to v následujících časových rozmezích:
  a) Příjezd: 30. července 2023 mezi 12. a 15. hodinou;
  b) Odjezd: 12. srpna 2023 mezi 9. a 11. hodinou.
 3. V případě, že Objednatel nezajistí včasný odvoz dítěte z Tábora, může jej zajistit Organizátor na náklady Objednatele.
 4. Objednatel se zavazuje zaplatit za účast dítěte na Táboře cenu stanovenou v čl. 3 těchto smluvních podmínek

3. Cena pobytu v Táboře

 1. Za pobyt dítěte na Táboře uhradí Objednatel Organizátorovi 7 500 Kč. Platební údaje obdrží Objednatel od Organizátora v potvrzení přihlášky dítěte na Tábor ze strany Organizátora.
 2. Cena za pobyt v Táboře se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Organizátora.
 3. V případě, že dítě z jakéhokoli důvodu v Táboře nestráví celý táborový běh, tj. pobyt od 30. července 2023 do 12. srpna 2023, zavazuje se Organizátor Objednateli vrátit část ceny uvedené v čl. 3.1 těchto smluvních podmínek, a to v následující výši:

4. Stav dítěte

 1. Při příjezdu na Tábor odevzdá dítě:

  a) Prohlášení zákonného zástupce dítěte o tom, že dítě nejeví známky akutního onemocnění a ani ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na Tábor nepřišlo do styku s nemocnou osobou. Znění prohlášení je zde. Prohlášení nesmí být starší než 1 den přede dnem nástupu dítěte na Tábor;

  b) Posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost o tom, že je dítě zdravotně způsobilé k účasti na Táboře. Nezávazný vzor prohlášení je zde. Posudek nesmí být starší než 1 měsíc přede dnem nástupu dítěte na Tábor; a

  c) Kopii průkazu pojištěnce.

5. Předčasné ukončení pobytu na Táboře

 1. Organizátor je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností, tj. ukončit pobyt dítěte na Táboře, případně jej ani nezahájit, v kterémkoli z následujících případů:

  a) Údaje o dítěti uvedené v přihlášce dítěte na Tábor, prohlášení zákonného zástupce dítěte [čl. 4.1 písm. a)], nebo lékařském posudku [čl. 4.1 písm. b)], budou neúplné, nepravdivé nebo zavádějící;

  b) Objednatel nevybaví dítě kopií průkazu pojištěnce;

  c) Dítě hrubě poruší Táborový řád nebo jej poruší sice nikoli hrubě, ale opakovaně, a to přes upozornění pedagogického dozoru na Táboře;

  d) Výskytu onemocnění Covid-19 či jiného obdobně závažného onemocnění na Táboře;

  e) Zranění či onemocnění dítěte, které mu neumožňuje nadále plnohodnotně se moci zapojit do programu Tábora;

  f) Neuhrazení ceny za pobyt dítěte na Táboře Objednatelem nejpozději do dne nástupu dítěte na Tábor;

  g) Nedostatečného naplnění kapacity Tábora, tj. účasti méně než 30 dětí. Odstoupit od Smlouvy z tohoto důvodu může Organizátor nejpozději 7 kalendářních dní před plánovaným zahájením Tábora; nebo

  h) Jiných obdobně závažných důvodů.

 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností, tj. ukončit pobyt dítěte na Táboře, případně jej ani nezahájit, a to kdykoli i bez udání důvodů.
 3. V případě, že pobyt dítěte v Táboře bude předčasně ukončen, je Objednatel povinen zajistit vyzvednutí dítěte na Táboře do 24 hodin od doby, kdy o důvodu ukončení pobytu bude informován. V případě, že dítě nevyzvedne osobně Objednatel, musí být vyzvedávající osoba vybavena originálem plné moci k vyzvednutí dítěte z Tábora udělenou Objednatelem. V případě, že Objednatel nezajistí včasný odvoz dítěte z Tábora, může jej zajistit Organizátor na náklady Objednatele.

6. Další ujednání

 1. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat příslušnou hygienickou stanici a Organizátora o výskytu infekčního onemocnění (zejména Covid-19) u dítěte do 14 kalendářních dní po návratu dítěte z Tábora.
 2. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu konání Tábora bude komunikačně dostupný pro případné vyzvednutí dítěte z Tábora či jiné mimořádné situace, nebo za tímto účelem pověří jinou dospělou a plně svéprávnou osobu. Taková osoba musí být vybavena příslušnou plnou mocí, kterou předloží Organizátorovi v případě vyzvednutí dítěte či jiného jednání týkajícího se dítěte (jinak není třeba plnou moc předkládat).
 3. Objednatel se zavazuje nevybavit dítě pro pobyt v Táboře nepřiměřeně cennými věcmi, tj. jednotlivými věcmi s hodnotou převyšující 5.000 Kč. Pro případ, že dítě přesto bude takovými věcmi vybaveno, jsou Objednatel nebo dítě povinni toto oznámit Organizátorovi nebo odpovědnému pedagogickému dozoru (vedoucím či praktikantům), kteří zajistí uložení cenné věci v trezoru Organizátora. Pokud tak Objednatel ani dítě neučiní, nenese Organizátor žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození či krádež cenné věci.

7. Ochrana osobních údajů

 1. Objednatel tímto uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v níže uvedeném rozsahu.
 2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

  a) jméno a příjmení dítěte;

  b) datum narození dítěte;

  c) adresa trvalého bydliště dítěte;

  d) rodné číslo dítěte;

  e) jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte;

  f) e-mail a telefonní číslo zákonného zástupce dítěte;

  g) fakturační údaje zákonného zástupce;

  h) další údaje uvedené v přihlášce dítěte na Tábor, posudku registrujícího poskytovatele zdravotních služeb [čl. 4.1 písm. a)] či průkazu pojištěnce dítěte; a

  i) fotografie (podobizna) dítěte pořízená Organizotárem, jeho pracovníky či jinými účastníky Tábora, a to bez uvedení jména dítěte.
 3. Uvedené osobní údaje budou využity pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění Tábora, a to včetně případného předání osobních údajů v souladu s právními předpisy k tomu oprávněným orgánům veřejné moci (např. hygienická stanice, atd.). Osobní údaje mohou být využity také za účelem zaslání informací o spuštění přihlašování se na tábor provozovaný Organizátorem v příštích letech.
 4. Objednatel dále souhlasí s veřejnou publikací fotografií z Tábora, na kterých může být zachyceno dítě při činnosti na Táboře. Uvedené fotografie publikuje Organizátor vždy bez uvedení jména dítěte.
 5. Osobní údaje dítěte budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány, a to s výjimkou fotografií z Tábora, které Organizátor může zpracovávat po neomezeně dlouhou dobu za účelem dokumentace proběhlých táborů.
 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován dobrovolně a Objednatel jej může kdykoliv zrušit formou e-mailového či jiného písemného oznámení na adresu Organizátora. Pokud k tomuto zrušení dojde před nebo během pobytu dítěte na Táboře, je Organizátor oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností, tj. ukončit pobyt dítěte na Táboře, případně jej ani nezahájit.
 7. Objednatel má právo požadovat přístup k osobním údajům uvedeným v čl. 7.2 těchto smluvních podmínek, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Objednatel má dále právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.