TÁBOROVÝ ŘÁD

Střelácký táborový řád

Všichni účastníci Letního dětského tábora Střela pod Strážištěm se zavazují dodržovat všechna ustanovení tohoto řádu.

Jak se táborník chová k vedoucím?

 • Táborník respektuje pokyny vedoucích, stejně jako denní režim, noční klid atd.
 • Táborník si je vědom toho, že veškerá rozhodnutí hlavního vedoucího jsou platná pro všechny účastníky tábora a veškerá rozhodnutí oddílových vedoucích jsou platná pro všechny členy oddílu.
 • Táborník bez souhlasu vedoucího neopouští prostor tábora ani nechodí sám například na ošetřovnu, do kuchyně, atd.
 • Při hrách a soutěžích, na výletech, při pohybu v lese či při koupání dbá táborník pokynů vedoucích. Táborník se nevzdaluje od skupiny či z určené trasy. 

 • Táborník si je vědom toho, že koupání je povoleno pouze ve skupinkách a za přítomnosti vedoucího. Ve vodě i v její blízkosti dbá táborník pokynů vedoucího a dodržuje veškerá nařízení a bezpečnostní předpisy.

Jak se táborník chová k ostatním táborníkům?

 • Účastníci tábora se navzájem respektují, chovají se k sobě slušně a přátelsky, pomáhají si a chrání své zdraví i zdraví ostatních.

 • Táborník užívá zásad slušného chování, jako například pozdravu, prosby a poděkování. Táborník neužívá sprostých slov.

 • Táborník respektuje soukromí ostatních dětí i vedoucích. Není dovoleno vstupovat do cizích chatek či pokojů bez vědomí jejích obyvatel.

 • V případě šikany, násilí či obtěžování táborník neprodleně upozorňuje některou z dospělých osob (hlavní vedoucí, vedoucí, zdravotník).

Jak se táborník chová k vybavení tábora a okolní přírodě?

 • Všichni účastníci tábora se chovají ohleduplně k vybavení tábora i k jeho okolí, neničí a nepoškozují jej.
 • Pokud táborník nechtěně něco poničí, bez obav se přizná vedoucímu - to se přeci může stát.
 • Veškerá poškození a závady na vybavení tábora, kterých si táborník všimne, neprodleně hlásí vedoucímu.

 • Táborník udržuje pořádek a čistotu ve své chatce/na svém pokoji, stejně jako v celém areálu tábora. 
 • Do herny či společenské místnosti vstupuje táborník pouze se svolením vedoucího. Sportovní náčiní a hry si půjčuje oddílový vedoucí u vedoucího tábora.

 • Táborník respektuje to, že je v táboře zákaz užívání otevřeného ohně. Oheň se smí rozdělávat pouze se svolením vedoucího tábora.

 • Táborník nejí nic mimo táborovou stravu, pokud vedoucí neurčí jinak (např. v případě celodenního výletu). Sběr lesních plodů a hub je možný pouze se svolením vedoucího. 

Na co dalšího si dává táborník pozor?

 • Táborník dodržuje pitný režim.

 • Táborník se obléká a obouvá přiměřeně situaci, aby předešel zranění, nachlazení či naopak přehřátí.

 • Táborník dodržuje základní hygienické návyky a chování, například co se týče mytí rukou, navštěvování toalet, užívání umývárny, převlékání se, výměny spodního prádla, nakládání s mokrými věcmi, úklidu na chatce či pokoji, kontroly pořádku v táboře a podobně.

 • V případě zdravotních problémů se táborník neprodleně hlásí vedoucímu nebo zdravotníkovi. Klíšťata může vytahovat pouze zdravotník a vede jejich evidenci. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka. Vlastní léky je nutné zdravotníkovi oznámit.

 • Táborník dodržuje bezpečnost práce s nářadím a bezpečnost při hrách, dbá pokynů o pohybu cizích lidí v táboře či při hrách. Při nálezu nebezpečných předmětů se těchto předmětů nedotýká a hlásí jejich nález vedoucímu, případně jiné dospělé osobě (např. zdravotník).

 • Účastníkům tábora je přísně zakázáno kouřit, pít alkoholické nápoje a užívat jakékoliv jiné návykové či omamné látky.

 • Táborník vzorně vykonává přidělené služby a povinnosti vyplývající z táborového života.

Za hrubé či opakované porušení táborového řádu má vedoucí tábora právo provinilého táborníka z tábora vyloučit!